Regulamin

REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ 

http://newsfarm.eu

POSTANOWIENIA OGÓLNE/DEFINICJE

Regulamin Strony Internetowej dla wszystkich użytkowników strony Internetowej: http://newsfarm.eu określa zasady świadczenia usług w zakresie korzystania z oferty na stronie: http://newsfarm.eu, tj.(prezentacja: produktów, usług, technologii, marki, know how, firm i innych rzeczy należących do firm. Platforma działa w językach Polskim).

Portal handlowy został stworzony przede wszystkim dla producentów i przetwórców żywności w celu umożliwienia im dotarcia do najnowszych trendów, dostępu do nowinek technicznych i rozwiązań używanych w rozwiniętych krajach. Portal informacyjny ma służyć zrównoważonemu rozwojowi całej ludzkości na Ziemi. Ma służyć jako pomost łączący i ułatwiający przygotowanie, produkcję oraz przetwórstwo do jak najlepszej jakości produktów, produkcji by wyprodukować jak najlepszy surowiec.  Zaś fabryki by miały jak najlepszą bazę surowców dla produkcji żywności. 

  1. http://newsfarm.eu działający pod marką Farm MARKET jest platformą, na której Użytkownicy mogą zamieszczać swoje artykuł i pisać o swoich doświadczeniach. Adres do korespondencji: tomasz@farm-market.eu  Dla dobra całej ludzkości. 

To platforma, poprzez którą Użytkownik ma możliwość pozyskania nowych partnerów produkcyjnych, wiedzy.

3. Korzystanie z Portalu targowego http://newsfarm.eu pod marką Farm MARKET jest nieodpłatne. 

4. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Farm MARKET jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

5. http://newsfarm.eu:

1/ nie jest pośrednikiem ani stroną w transakcjach, które mogą być zawierane w następstwie skorzystania z bazy ogłoszeń opublikowanej na stronach Portalu handlowego https://farm-market.eu . Portal Handlowy umożliwia jedynie umieszczanie ogłoszeń/ofert poprzez użyczenie środków technicznych. 

2/ nie bierze udziału w żadnych w transakcjach dokonywanych pomiędzy użytkownikami Farm MARKET; 

3/ nie rozstrzyga sporów między użytkownikami http://newsfarm.euhttps://farm-market.eu  

4/ zobowiązuje się do świadczenia usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, postanowieniami Regulaminu przy uwzględnieniu dostępnych możliwości technicznych, usprawniających pracę Portalu targów;

5/ nie ponosi odpowiedzialności za nie osiągnięcie efektów produkcyjnych o jakich pisze autor lub opowiada firma prezentująca produkt, serwis czy usługę. Nie ponosi odpowiedzialności za produkty i usługi, ich jakość, treść ogłoszeń/ofert oraz zgodność opisów ze stanem faktycznym.

6/ nie ponosi odpowiedzialności za uczciwość Użytkowników oraz ich zdolność do wywiązania się z deklaracji wynikającej z treści ogłoszenia/oferty.

7/ nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość danych podawanych przez Użytkowników użyczających swojej wiedzy i doświadczenia, (w tym imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu);

9/ nie ponosi odpowiedzialności za brak zainteresowania danym tematem lub artykułem przedmiotem ogłoszenia. 

6. Użytkownik oświadcza, iż:

1/ zobowiązuje się do korzystania z usług, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz przepisami prawa;

2/ zobowiązuje się do założenia konta – rejestracji na Portalu handlowym https://farm-market.eu   podając prawdziwe dane, zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w Panelu handlowym (w tym imię, nazwisko, adres, adres e-mail, numer telefonu);

3/ wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Farm MARKET wskazanego przez siebie adresu e-mail do otrzymywania informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Z 2002 r. Nr 144 poz. 1204) w zakresie wynikającym z usługi świadczonej przez Farm MARKET.

7. Użytkownik korzystający z http://newsfarm.eu i z Portalu handlowego https://farm-market.eu  nie może mieć z tego tytułu jakichkolwiek roszczeń finansowych wobec Farm MARKET.

8.  Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

a/ Farm MARKET lub Portal handlowy – należy przez to rozumieć: Portal Handlowy dla rolników i producentów żywności Farm MARKET ul. Zielonogórska 56/6 w Nowej Soli kod pocztowy 67-100. 

b/ Użytkowniku – należy przez to rozumieć: osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadające na mocy ustawy zdolność prawną, rolnicy, grupy producentów rolnych, które są zarejestrowane i zamieszczają ogłoszenie/ofertę na Portalu handlowego Farm Market – https://farm-market.eu 

c/ Panel handlowy/Konto – należy przez to rozumieć: przydzieloną danemu Użytkownikowi, identyfikowaną za pomocą adresu e-mail, część Portalu handlowego, za pomocą której Użytkownik może dokonywać określonych działań w ramach Portalu handlowego (tzw. panel administracyjny – Farm MARKET https://farm-market.eu  ), przez to rozumieć: sporządzone przez Użytkownika ogłoszenie dotyczące sprzedaży (zaproszenie do zawarcia umowy sprzedaży, zamiany, oferowanych usług itd.), zamieszczane w Farm MARKET https://farm-market.eu, na warunkach przewidzianych w Regulaminie;

e/ Towar — należy przez to rozumieć: rzecz, usługę, know how firmy lub prawa oferowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i całym Świecie poprzez http://newsfarm.eu, które mogą być przedmiotem ogłoszenia w Farm MARKET https://farm-market.eu, zgodnie z Regulaminem;

f/ Regulaminie – należy przez to rozumieć postanowienia niniejszego Regulaminu;

………………………..

9. Każde ogłoszenie, artykuł pochodzi od Użytkownika, który samodzielnie ustala jego treść. Treść Ogłoszenia winna być zgodna ze stanem faktycznym. Artykuły prosimy wysyłać na adres: tomasz@farm-market.eu

10. Przedmiotem ogłoszenia nie mogą być towary oraz usługi, na obrót których nie zezwala prawo powszechnie obowiązujące, a także przedmioty pochodzące z przestępstwa jak również towary oraz usługi na obrót których wymagana jest koncesja. Przedmiotem oferty nie mogą być także: alkohole, narkotyki i inne środki odurzające, wyroby tytoniowe, sprzęt wykorzystywany do kłusownictwa i inne podobne rzeczy.

11. Treść ogłoszeń w tym załączone fotografie, ilustracje nie mogą: zawierać wyrazów uznawanych powszechnie za obraźliwe czy wulgarne, nosić znamion czynów nieuczciwej konkurencji, naruszać dobrych obyczajów, szkodzić dobremu imieniu lub renomie https://farm-market.eu Farm Market, wprowadzać w błąd, naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich i praw pokrewnych. 

12. Fotografie i ilustracje mogą być zamieszczane w liczbie i formacie dowolnej. Wysłane na adres: tomasz@farm-market.eu 

13. W treści artykułów nie wolno zamieszczać danych takich jak: adresy e-mail, numery telefonów, ani też numery komunikatorów Internetowych. Dane te winny zostać wskazane wyłącznie w polach formularza. Farm MARKET zastrzega sobie, iż ogłoszenia, które wbrew powyższemu zakazowi, będą w swojej treści zawierały ww. dane, będą mogły zostać usunięte.

14. Ogłoszenie dotyczą artykułów/ towaru/ usługi/ podzielenia się doświadczeniem lub jakiejkolwiek innej potrzeby niezbędnej do wyprodukowania najwyższej dostępnej i zaspokojenia w następstwie których powstają płody rolne lub gotowe produkty spożywcze.

15. W okresie publikacji ogłoszenia Użytkownik może modyfikować jego treść, parametry, jak również usunąć artykuł po konsultacji w Platforma edukacyjna poprzez e-mail: tomasz@farm-market.eu

16. Portal handlowy zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź też usunięcia artykuł w każdym czasie bez podania przyczyny.

17. Portal handlowy nie ponosi odpowiedzialności, jeśli z przyczyn technicznych lub też innych przyczyn artykuł nie zostanie dodane lub też nie zostanie samoczynnie usunięcie z Portalu edukacyjnego 

18. Portal edukacyjny zastrzega sobie prawo do usunięcia artykułów które będzie godziło w Portalu edukacyjny http://newsfarm.eu, handlowy https://farm-market.eu bądź też w inny sposób naruszało jego prawa.

17. Jedno ogłoszenie/ artykuł może dotyczyć jednego towaru/usługi/ tematu /problemu. W ogłoszeniu można dodać informację o dostępności towaru/ usługi w różnych wersjach. Ten sam towar/usługa/ temat/ problem w tym samym czasie mogą być przedmiotem jednego ogłoszenia lub artykułu.  Jeżeli towar jest ten sam, ale inna jest jego specyfikacja, to należy wówczas dodać kolejne ogłoszenie lub nowy artykuł. 

18. Zamieszczenie ogłoszenia wymaga wypełnienia przez Użytkownika formularza, utworzenia konta i akceptacji Regulaminu https://farm-market.eu 

19. Konto tzn. panel handlowy, można utworzyć w dwojaki sposób poprzez: kliknięcie w niebieskie pole „dodaj ogłoszenie” lub kliknięcie w zielone pole znajdujące się w prawym górnym rogu – „dodaj ogłoszenie”. Następnie pojawia się pole „zarejestruj się”. Po kliknięciu w pole „zarejestruj się” należy wypełnić wymagane do procesu rejestracji pola. Po przejściu procesu rejestracji, na podany wcześniej adres e-mail Użytkownik otrzymuje konto handlowe, na którym umieszczony jest panel handlowy.

20. Publikacja ogłoszenia w Portalu handlowym rozpoczyna się niezwłocznie po jego aktywacji w miarę technicznych możliwości Portalu handlowego https://farm-market.eu

21. Korzystanie z Portalu targowego: http://newsfarm.eu jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu. W przypadku braku akceptacji treści któregokolwiek postanowienia Regulaminu Użytkownik winien zaprzestać korzystania z Portalu targowego: http://newsfarm.eu .

22. Portal edukacyjny zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu w dowolnym momencie. http://newsfarm.eu .